Er vores drikkevand rent ?

Er vores drikkevand rent ?

I Danmark her har vi så rent grundvand, at vi drikker det ubehandlet, når det er pumpet op – sådan har det altid været, og sådan gør vi den dag endnu.

Mange andre steder i verden samler man enten regnvand eller flodvand, som så renses, inden det sendes videre til forbrugeren.

Spørgsmålet er, om vi her i Danmark bør fortsætte med at drikke vores grundvand – uden at rense det først ?

Rensning af vand kan være en ret kompliceret process, afhængigt af, hvor forurenet kilden er. Undersøgelser af eksempelvis en væskes turbiditet – hvor gennemsigtig / grumset væsken er, kan give et fingerpeg om væskens renhed.

Dog er de sundhedsskadelige stoffer i vandet sjældent synlige, de er alt for små til, at vi kan se dem med det blotte øje :

Postevand kan indeholde bakterier og virus

Bakterier og virus

Vi får i perioder advarsler mod at drikke vandet i hanen, da vandværket har fundet coliforme bakterier så som E. coli.

Coliforme bakterier er bakterier der findes i jorden, overfladevandet og forrådnede planter. Bakterierne finder oftest vej til drikkevandet, hvis der sker et brud på en rørledning, som eksempelvis under en stærk storm, eller ved skybrud eller oversvømmelse.

Er der fundet coliforme bakterier, må man ikke drikke vandet.

Kog vandet i mindst ét helt minut, hvor vandet har bulderkogt – ellers kan du ikke være sikker på, at bakterierne er dræbt. Problemstillingen vokser, når man skal i bad. Smitte med colibakterier sker normalt via drikke eller føde vi indtager – men bakterier kan også trænge ind i kroppen, gennem eksempelvis en rift i huden. (Kilde).

Så hvis drikkevandet indeholder colibakterier, er det ikke anbefalelsesværdigt at bade i det, hvis man har sår eller skrammer nogen steder på kroppen.

Der er heldigvis en simpel og billig løsning, så du og din familie kan få alt det rene drikkevand, som I har brug for. Læs sidst på siden, hvordan du kan sikre dig rent drikkevand, som vi selv gør det her i husstanden.

Hvis der er konstateret colibakterier i vandet, er der højst sandsynligt også et væld af andre bakterier og virus. Steder hvor colibakterier trives, trives der nemlig oftest et væld af andre bakterier, og så er det muligt også at finde virus. (Kilde).

Postevand kan indeholde mange forskellige kemikalier

Kemikalier

Nitrat stammer først og fremmest fra husdyrgødning, som landmanden spreder ud på marken. Nitrat opløses let i vandet og bliver med regnvandet ført ud i vandløbene og ned i grundvandet. Det er kun den nitrat, som ikke bliver optaget af afgrøderne, der skyller væk med vandet. Derfor er der i Danmark, ligesom i resten af EU, skrappe regler for, hvordan man skal gøde markerne. (Kilde).

I følge GEUS grundvandsovervågning i Marts 2018, lå nitratindholdet i grundvandet omkring grænseværdien på 50 mg nitrat per liter vand – samme niveau som de forrige 10 år. Værst er situationen i det såkaldte nitratbælte fra Djursland til Nordjylland, her mangler det beskyttende lerlag, og et stigende antal boringer og vandværker må lukkes på grund af belastninger over grænseværdien.

Måneden før, i februar 2018, viser ny forskning fra Århus Universitet og GEUS, at nitratkoncentrationer ned til kun 4 mg per liter vand (i forhold til grænseværdien på 50 mg) øger risikoen for tarmkræft. (Kilde).

Forurening af grundvandet skyldes langt fra kun nitrater. Mere end 5.000 forurenede grunde i Danmark, og muligvis op til yderligere 8.000 grunde, er desværre med til at skade kvaliteten af grundvandet. På grundene kan der tidligere have ligget en losseplads, et industriområde eller et sted hvor man eksempelvis har arbejdet med sprøjtemidler. (Kilde).

Den slemmeste af alle kemikaliesynderne er dog uden tvivl : pesticider.

Brug af pesticider forurener vores grundvand og vores sundhed.

Pesticider

Ukrudtsmidler, insektmidler og svampemidler går samlet under betegnelsen pesticider – altså midler man bruger, for at komme af med noget uønsket.

Historien starter rigtigt tilbage i 1919, hvor man begyndte at lave forsøg med pesticider og måle deres effektivitet. Man havde dog brugt midler mod eksempelvis kartoffelskimmel adskillige år tidligere. I 1910, kunne man i “den grønne bog” udgivet af ‘Statens plantepatologiske Forsøg’ læse, at der opfordredes til brug af pesticider. Det var dog først efter 2. verdenskrig, at brugen af pesticider rigtigt tog fat. (Kilde).

Det danske landbrug har anvendt pesticider siden 1950’erne, og betydningen af disse for kroppen, er slet ikke ny. I en artikel fra 1996 står der : “Pesticider og deres nedbrydningsprodukter påvirker, afhængig af koncentrationen, menneskers sundhed. De er tungtnedbrydelige, giftige og visse af dem er mistænkt for at være kræftfremkaldende og østrogenlignende.

Myndighederne har siden 1989 testet grundvandet for pesticider. I 1995 testede man for otte forskellige pesticider, og fandt disse i 10% af boringerne –  i 3% af boringerne overskred pesticideniveauet grænsen på 1 μg (0,000001 gram).

Grænseværdien for alle pesticider har i Danmark altid været 1 μg. Græsen blev fastsat til 1 μg ud fra forsigtighedsprincippe,t samt at det var den laveste koncentration vi dengang kunne måle.

I 2017 testede myndighederne vores drikkevand for 35 forskellige pesticider – de tilføjede samme år desphenyl-chloridazon, så listen var på 36 pesticider. (Kilde).

I dag fremgår det af Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, hvilke aktivstoffer (det aktive/virksomme stof i pesticiden) og nedbrydningsstoffer (når en pesticide nedbrydes, fremkommer nedbrydningsstoffer) der løbende testes for :

  • Aktivstoffer : Atrazin | Bentazon | Dichlobenil | Dichlorprop | Diuron | ETU (Ethylenthiourea) | Glyphosat | Hexazinon | MCPA | Mechlorprop | Metalaxyl/metalaxyl-M | Metribuzin | Simazin.
  • Nedbrydningsstoffer : 2,4-Dichlorphenol | 2,6-Dichlorphenol | 4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre) | 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) | 4-Nitrophenol | Alachlor ESA | AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | BAM (2,6-Dichlorbenzamid) | N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826) | N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-methoxyacetyl)alanin (CGA108906) | Chlorothalonil-amidsulfonsyre | DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin) | Desethyl-hydroxy-atrazin | Desethyl-atrazin | Desethyl-terbuthylazin | Desisopropyl-atrazin | Desisopropyl-hydroxy-atrazin | Desphenyl-chloridazon | Didealkyl-hydroxy-atrazin | Dimethachlor ESA| Dimethachlor OA | Hydroxy-atrazin | Hydroxy-simazin | Metazachlor ESA | Metazachlor OA | Methyl-desphenyl-chloridazon | Metribuzin-desamino-diketo | Metribuzin-diketo | Metribuzin-desamino | Propachlor ESA | 1, 2, 4-triazol og N, N- dimethylsulfamid (DMS)

Vores grundvand bliver testet for 48 forskellige stoffer.

EUs pesticide database inderholder i skrivende stund ikke mindre end 1.417 forskellige pesticider til planter, hvor 477 af dem er godkendt til brug

Man kan argumentere for, at det ikke er nødvendigt at teste grundvandet for alle pesticiderne. Nogle af de 477 forskellige godkendte pesticider i EU, har muligvis slet ikke været brugt i Danmark. Desuden siger man jo, at det tager 20-50 år for vandet, at sive ned til grundvandet – så hvis pesticiderne ikke har været brugt i mindst 20 år, kan de muligvis ikke opdages i grundvandet endnu.

Men vi har faktisk kun omtalt de kommunale vandforsyninger her, hvad med de godt 50.000 private vandforsninger – de undersøges nemlig ikke på denne måde. (Kilde).

Hvordan virker en pesticide ?

Pesticider virker på mange forskellige måder. Nogle er stærke nervegifte og slår insekter ihjel. Andre ændrer planternes stofskifte eller forstyrrer plantens hormoner, så de vokser anderledes, end de naturligt ville have gjort.

Pesticider indeholder normalt både såkaldte aktivstoffer og hjælpestoffer. Det aktive stof er den del af produktet, som har direkte effekt på skadevolderen. Det er det aktive stof, som fx dræber skadedyret eller slår ukrudtet ihjel. Hjælpestofferne tilsættes til pesticiderne for at forbedre virkningen. For eksempel kan hjælpestoffer sørge for, at pesticidet kan opløses i vand, at det virker kraftigere, eller at det hurtigere optages i planten. (Kilde).

Hvor meget af Danmark er sprøjtet med pesticider ?

Et sted mellem 50% og 70% af Danmark bliver udnyttet til landbrug. Det meste af arealet er enten blevet aktivt sprøjtet, eller også har det været udsat for passiv sprøjtning ved vinddrift af sprøjtetågerne. Hertil kommer, at det tidligere var almindeligt at sprøjte læhegn for at udrydde planter, som kunne sprede sig til markerne.

Vores naturlige skovområder har også været sprøjtede, for at hindre uønskede buske og flerårige planter. Man har udtyndet nåletræer og fjernet selvsåede træer kemisk. Selv i fredede områder og naturarealer som heder, har man sprøjtet.

Man har tidligere sluppet store mængder af pesticider ud fra fly, for blandt andet at bekæmpe myg i vådområder. Men også skov- og markområder har været sprøjtet fra fly. Store mængder af disse gifte er blevet båret med vinden, og derfor endt mange andre steder i naturen – end der var planlagt. (Kilde).

Det er i dag forbudt at sprøjte fra fly i hele EU.

Hvorfor bruger man sprøjtegiften, når man ved at den er farlig ?

I 1940’erne og 50’erne var man vildt begejstrede for DDT, da det var virkelig effektivt til at bekæmpe lus og andre insekter.

Desværre er DDT og de andre klorholdige insekticider vanskelige at nedbryde – de ophobes i fedtvævet hos mennesker og dyr. DDT har vist sig at være sundhedsskadeligt og direkte giftigt – det har langtidsvirkninger i form af kræft, fosterskader og hormonforstyrrelser.

Det anbefaledes helt op til 1969 i ‘den grønne bog’ at anvende DDT til sprøjtning inden for landbruget – samme år blev det heldigvis gjort ulovligt at bruge.

Men selv om det efterhånden er ret mange år siden, at brugen af DDT blev forbudt, så kan vi stadig måle det i blodet på mennesker. I en belgisk undersøgelse er DDT fundet i store mængder i blodet hos piger, som er kommet usædvanligt tidligt i puberteten. (Kilde).

Nyere forskning har vist, at DDT kan have forbindelse til sukkersyge, astma og autisme. (Kilde).

Så selv om at vi bliver klogere, og (først) stopper med at benytte de enkelte pesticider, når de er bevist sundhedsskadelige, så går der flere generationer, før vi – måske – er sluppet af med resterne af giftstofferne.

Der er her ikke rettet nogen kritik mod den generelle landmand, der blot ønsker at dyrke et så godt produkt som muligt i harmoni med naturen.

Dog er det problematisk, når regeringen ikke retter sig efter den seneste forskning, men i stedet lytter på producenterne af pesticiderne og deres interne undersøgelser over stoffernes skadevirkning, og indretter lovgivningen derefter – for virksomhedernes skyld og ikke for borgerne og disses sundheds skyld.

Men hvordan ser det faktisk ud med fund af pesticider i drikkevandet her i Danmark ?

Situationen er altså langt fra under kontrol – hvordan kan vi ellers gang på gang blive overraskede over, at vi efter at have hældt tonsvis af kemikalier ud på jorden, efter en årrække finder selvsamme kemikalier, eller deres nedbrydningsstofer, i vores grundvand.

Det har længe været kendt, at blandinger af pesticider kan have en stærkere virkning end stofferne hver for sig –  eksempelvis på den akutte giftighed eller påvirkninger af hormoner. (Kilde).

Hvad siger eksperterne ?

Helle Raun Andersen, lektor i miljømedicin ved Syddansk Universitet (SDU):

– “Vi ved i realiteten ikke, hvad lave eksponeringer af pesticider over tid betyder for vores sundhed. Så jeg kan ikke svare på, om det er farligt, for det er der ikke nogen, der ved. Jeg ville ikke have problemer med selv at drikke vandet. Jeg er sikker på, at det er mindst lige så godt, som det man kan købe på flaske”. (Kilde).

Uanset om eksperterne inden for krop og sundhed mener, at det ikke er skadeligt, og at vi ganske roligt kan drikke pesticide-vand, så siger jeg personligt nej tak.

Landbrug og fødevare, der ofte har stævnet kommuner rundt om i landet, for at ønske at omlægge brug af sprøjtemidler til en mere økologisk drift, mener, at når indholdet af sprøjtemidler er under grænseværdien, så er vandet rent. (Kilde).

De skriver i deres klage over Århus Kommune : “I det omfang der måtte findes spor af nutidigt anvendte pesticider under grænseværdien, vil der pr. juridisk definition ikke være tale om nogen ’forurening’.

Så spørgsmålet er ikke, om dit drikkevand indeholder pesticider – spørgsmålet er, hvor mange pesticider det indeholder og i hvilke koncentrationer.

Sprøjtegift er designet til at slå levende organismer ihjel – planter, insekter og svampe. Det betyder, at de oftest også virker giftige på andre organismer. Altså kan nogle sprøjtegifte virke skadelige på menneskers sundhed – også i meget små mængder.

Vi har desværre set, at hvis pesticider blandes, så ser regnestykket over, hvor sundhedsskadelige de er, helt anderledes ud : 0+0+0+0+0=9.

Der er fundet mikroplastik i vores drikkevand

Mikroplastik

Mikroplastik, og snart også nanoplastik, er en af de største udfordringer vi står overfor. Det hober sig op i naturen…. flyder i floder og åer mod havet, der er det store hul der opsamler alt…

Men hvad er mikro- og nanoplastik egentligt. Kort sagt, er mikroplastik plastikaffald i størrelsen 1 μm (1 mikrometer = 1 * 106 = 0,000001 mm) – 5 mm, og nanoplastik er plastikaffald mindre end 1 μm. (Kilde).

Mikroplastik kan opdeles i to kategorier :

  1. primær mikroplastik – plastikken er fremstillet i denne størrelse, eksempelvis til brug i kosmetik og industrielle slidemidler – og flere tusinde andre
  2. sekundær mikroplastik – skabt ved at større stykker plastik er gået i mindre stykker, eksempelvis plastikflasker og plastikposer – der let går i små stykker, når den får en vis alder – maling eller slid fra bildæk på vejene

En rapport fra 2018 viser, at der er fundet mikroplastik i 83 % af prøverne taget af drikkevandet fra 159 forskellige lande. De tre lande i Europa der var med i undersøgelsen, havde de laveste resultater – så vi er heldigvis ikke så udsatte i Danmark, som de er mange andre steder i verden. (Kilde).

Dog kan man argumenterer for, at fundet af mikroplastik afhænger af, hvor finmasket et filter der er brugt. I Tyskland fandt man i gennemsnit mellem ét og fire stykker mikroplastik i én liter vand ved en filterstørrelse på 48 μm. (Kilde).

Men hvordan ser det faktisk ud med fund af mikroplastik i drikkevandet her i Danmark ?

Hver eneste gang der er kommet en nyhed om, at der nu er fundet mere mikroplastik, kommer myndigheder efterfølgende med en dementerende og beroligende nyhed – det er slet ikke så farligt, så bare lad være med at tænke på det, og drik skidtet.

Der er heldigvis en simpel og billig løsning, så du og din familie kan få alt det rene drikkevand, som I har brug for. Læs her hvordan du kan rense dit vand, som vi selv gør det her i husstanden.

D. 22. august 2019 udgang WHO en rapport om, at vi alle drikker mikroplastik.

I analysens indledning skriver forskerne, at man stadig ikke ved, hvordan indtag af mikroplast påvirker vores helbred.

Selvom at store dele af plastpartiklerne ledes ud af kroppen gennem vores afføring, så er det samtidig muligt, at noget mikroplast optages i vores organer, står der i rapporten. Derudover advares der mod, at mikroplast både kan bære på sygdomsfremkaldende bakterier og hjælpe bakterier med at udvikle antibiotikaresistens.

Baseret på den begrænsede viden vi har, lader det ikke til, at mikroplast i drikkevand udgør en sundhedsfare ved de nuværende koncentrationsniveauer,” siger direktøren for WHOs afdeling for folkesundhed, miljø og sociale sundhedsfaktorer, Dr Maria Neira, i pressemeddelelsen.

Hun baserer blandt andet sine udtalelser på opsummeringer i rapporten, der lyder, at mikroplastik større end 150 μm ikke optages af kroppen, og optagelse af mindre stykker end det, menes at være begrænset.

Hvis man mener noget, har man en tese eller en teori, så rapporten kan ikke være meget mere end netop en teori. At konkluder, at vi ikke skal være bekymrede for at indtage mikroplastik, som eksempelvis denne artikel på FiskerForum gør ud fra WHO rapporten, er desværre naivt og grænsende til dumt.

Men kan vi så ikke bare drikke flaskevand fra supermarkedet ?

Mikroplastik fundet i 9 ud af 10 kendte købevand : “Forskerne har analyseret i alt 259 flasker vand i 9 forskellige lande og har i gennemsnit fundet 325 plastpartikler for hver liter vand. I en enkelt flaske Nestlé Pure Life fandt man 10.000 stykker mikroplastik per liter.

De skriver også, at “de har fundet omkring dobbelt så mange plastikpartikler i flaskevand sammenlignet med deres tidligere undersøgelser af postevand.

Så flaskevand fra supermarkedet for sundhedens skyld, nej tak.

Men hvad kan vi så gøre ?

Hvordan får vi rent drikkevand ?

Hvad kan vi gøre, og hvordan får vi så rent drikkevand ?

Præcist disse overvejelser sad jeg selv med for godt to år siden.

Jeg kom, efter at have læst om mere end en håndfuld forskellige vandrensnings-systemer, frem til, at et omvendt-osmoseanlæg ville være det bedste for vores familie.

Der findes to typer af omvendt osmose anlæg :

  1. Et filtreringssystem, hvor vandet bliver pumpet gennem et mikroskopisk hul, der ofte er omkring 10.000 gange så lille, som diameteren af et menneskehår. Hullet er normalt kun omkring 0,001 µm “stort” – næsten alle urenheder er for store, til at kunne komme igennem det mikroskopiske hul.
  2. Rigtig omvendt osmose, hvor vandet renses via separationen ved diffusion gennem en halvgennemtrængelig membran – man øger trykket i vandet som skal renses, så trykket bliver højere end det osmotiske tryk mellem det urensede vand, og det allerede rensede vand. Denne osmotiske trykforskel gør, at vandmolekyler naturlig vandrer gennem membranen fra det urensede vand med det høje tryk, og over til det rensede vand med det lave tryk.

Ingen af løsningerne er helt perfekt, da flere ioner kan bevæge sig med gennem den halvgennemtrængelige membran, der ellers havde været den klare favorit.

Selv om at omvendt osmose lyder til at være en god løsning, kan den ikke stå alene. Effektiv vandrensning kræver, at vandet blandt andet bliver filtreret.

Her i husstanden har vi de godt to år haft et iSpring RCC7 5-Stage Under-Sink Reverse Osmosis Drinking Water Filtration System under vores vask. Med i pakken kom der en ekstra vandhane, som jeg har tilsluttet i bordpladen ved vasken ved siden af den eksisterende vandhane. Den nye og mindre vandhane, får vandet fra det omvendte osmose anlæg under vasken – så det er virkelig let at bruge i det daglige.

Systemet virker ved, at vandet først bliver pumpet gennem tre forskellige filtre, der fjerner :

  1. bundfald, støv, partikler, snavs og rust
  2. klorin, smag og lugte, farver og andre stoffer der gør vandet uklart
  3. kloramin, flygtige organiske forbindelser og skadelige kemikalier med mere

Efter disse tre stadier, bliver vandt filtreret gennem RO-membranen.

Grunden til, at jeg valgte lige netop dette anlæg var, at det havde det mindste hul i membranen, sammenlignet med alle andre produkter på markedet – den kan altså filtrere mindre ting fra, end alle de andre. Huller er ifølge manualen på 0,0001 μm.

Når vandet forlader filteret med membranen, bliver det filtreret en sidste gang gennem aktivt kul. Aktivt kuler en fællesbetegnelse for kulstykker, der er behandles med oxiderende gasser. Eksempelvis aktivt kul fremstillet af skallerne fra kokosnødder.

Selv om kulstykkerne er bitte små, har de et GIGANTISK overfalde-areal. Afhængigt af hvad kullet er fremstillet af, har ét gram aktivt kul 950 – 2.000 kvadratmeter (m2) overfalde..! (Kilde).

Aktivt kul er derfor ofte brugt til at rense luft og vand, da nærmest alt sidder fast og bliver absorberet af kullet.

Den letteste måde man som privat person kan teste, hvor rent ens drikkevand er, er ved at teste det med et PPM-meter.

PPM står for Parts Per Million – altså Dele Per Million. Simpelt sagt, så måler et PPM-meter, hvor meget af indholdet i vandet, der ikke er vand, og præsenterer resultatet som et tal mellem 0 og 1 million. Jo mindre tallet er, jo renere er vandet.

Nu skal vi huske, at vandet vi pumper op fra grundvandet, indeholder forskellige mineraler – det er ikke alt sammen kun kemikalier og pesticider, heldigvis da! Målinger af vandet fra vandhanen vil derfor ofte blive vist, som et tre cifret PPM-tal.

Her i husstanden foretog jeg målinger af vores postevand : 335 PPM.

Efter at løsningen fra iSpring var monteret, og der var løbet et par liter vand igennem, for at rense ud gennem filtrene, kunne jeg måle vores nye drikkevand til : 15 PPM.

Vi har siden købet, været fuldt ud tilfreds med anlæget, og har faktisk ikke endnu haft brug for at skifte filtrene. Jeg har just tjekket vandet, og får resultatet : 28 PPM.

Nye filtre til anlægget kan købes her :

Uanset om et omvendt osmose-system er noget for dig eller ej, så håber jeg at denne gennemgang, kan være til at hjælpe dig og andre omkring dig, opnå adgang til renere drikkevand.